👍WYSOKA JAKOŚĆ SPRZĘTU👍 SPRZĘT OUTLETOWY 👍 DOSKONAŁE CENY 👍TUTAJ ZYSKUJESZ 👍 MODELE EKSPOZYCYJNE 👍 AKCESORIA 👍OBNIŻKI CEN DO 40%
Bestsellery
Oryginalna Ładowarka Apple iPhone
Oryginalna Ładowarka Apple iPhone
39,00 zł
szt.
Etui TPU iPhone Apple
Etui TPU iPhone Apple
39,00 zł
szt.
Słuchawki iPhone 6s
Słuchawki iPhone 6s
29,00 zł
szt.
Szkło Hartowane iPhone 9H, AGC, 0,3mm
Szkło Hartowane iPhone 9H, AGC, 0,3mm
29,00 zł
szt.
Słuchawki iPhone 7,7+,8,8+,X,XS
Słuchawki iPhone 7,7+,8,8+,X,XS
129,00 zł
szt.
Szkło hartowane Samsung S7
Szkło hartowane Samsung S7
49,00 zł
szt.
Produkt dnia
Etui TPU iPhone Apple
Etui TPU iPhone Apple
39,00 zł
szt.
Regulamin

Regulamin serwisu internetowego GTMT sp. z o.o.

 

§1. Definicje

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez spółkę GTMT sp. z o.o , za pośrednictwem sklepu internetowego www.hurtownia.gtmt.pl oraz określa zasady i warunki świadczenia przez GTMT sp. z o.o., z siedzibą w Bielsku-Białej usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

1.1.Sprzedawca: oznacza spółkę GTMT sp. z o.o., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000420179, posługującą się numerem NIP 547-214-28-56, Regon 242932093 z kapitałem zakładowym 235.000 zł, w całości wpłaconym zwaną dalej Sprzedawcą, email: shop@fkmarket.eu, tel. 733997001 będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.

1.2.Sklep internetowy- serwis internetowy pod adresem www.hurtownia.gtmt.pl, za pośrednictwem którego Sprzedawca oferuje sprzedaż produktów i usług online.

1.3.Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.4.Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

1.5.Dostawca - oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.

1.6. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym

1.7.Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży. Klientem może być może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana w sklepie internetowym www.hurtownia.gtmt.pl

1.8.Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.9.Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.

1.10.Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.11.Regulamin - oznacza niniejszy regulamin sklepu internetowego.

1.12. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

1.13.Towar –rzeczy ruchome wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego, których dotyczy Umowa Sprzedaży.Produkty oferowane w sklepie internetowym podzielone są na trzy kategorie:
b) produkty fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych,
c) produkty wyprzedażowe, które są stosownie oznaczone i opisane,
d) produkty rynku wtórnego określone mianem: używane, preowned, odnawiane, refurbished

1.14.Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

1.15.Umowa sprzedaży – oznacza umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawartą pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

 

 §2.Postanowienia ogólne

2.1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

2.2. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to sprzęt umożliwiający korzystanie z przeglądarek internetowych.

2.3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.

2.4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

2.5.W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez telefon, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego numeru telefonu oraz aktywnego konta poczty elektronicznej.

2.6. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

 

§ 3.Rejestracja

3.1. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu poprzez utworzenie Konta Klienta. Klient może składać zamówienia drogą telefoniczną lub emailową lub osobiście jednocześnie akceptując regulamin sklepu internetowego, poprzez potwierdzenie zakupu droga eketroniczną lub złożenie podpisu.

3.2.W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji. Konto Klienta zawiera dane osobowe, edytowalne przez Klienta.

3.3.W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.

3.4.W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

3.5.Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Przy każdym kolejnym Zamówieniu Klient używa ustalonego wcześniej na stronie Sklepu loginu i hasła. Po użyciu ustalonego przez Klienta loginu i hasła ma on możliwość aktualizacji danych podanych przy rejestracji. Login i hasło mają charakter poufny.

 

§ 4.Zamówienia
4.1.Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

4.2.Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

4.3 Klientami uprawnionymi do składania Zamówień na Towary są Klienci:
a)    posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu,
b)    nie posiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu – dokonujący zakupów z pominięciem procedury rejestracji i logowania.

4.4.Klient posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu składa zamówienie po zalogowaniu się do Sklepu poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Sklepie do Koszyka, następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Towar przez wybór przycisku – „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

4.5 Klient nie posiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu składa zamówienie poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Sklepie Internetowym do Koszyka, następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Towar poprzez wybór przycisku - „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” i podając dane niezbędne do zrealizowania zamówienia zgodnie z procedurą zamieszczoną na stronie internetowej Sklepu.

4.6.Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego

4.7. W Zamówieniu Klient może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT lub faktury VAT Marża, jeżeli żąda wystawienia faktury.

4.8. Sprzedawca wystawia i przesyła faktury w formie papierowej lub elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.

Zgoda Klienta na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy poczty elektronicznej podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Zmiana adresu e-mail Klienta wymaga powiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej lub elektronicznej. W braku powiadomienia Sprzedawcy przez Klienta o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważa się za prawidłowo doręczoną.

4.9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy rejestracji, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.

4.10.Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

 

§5.Płatność

5.1.Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto, wyrażone w złotych polskich (PLN) i nie zawierają informacji o kosztach dostawy oraz wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.

5.2.Płatność za towar może być dokonywana przez Klienta

a) przed wydaniem towaru klientowi

- przelewem na rachunek bankowy

- kartą kredytową (system płatności PayU, system PayPal).

W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności za złożone zamówienie w postaci transakcji poprzez serwis PayPal, GTMT sp z o.o. dolicza opłatę za powyższą transakcję w wysokości poniesionych kosztów transakcji liczoną od wartości brutto zamówionego produktu lub zamówionych produktów. Wysokość naliczonej opłaty za transakcję poprzez serwis PayPal jest każdorazowo wyszczególniona w podsumowaniu zamówienia przed związaniem Klienta umową.

b)w momencie odbioru towaru:

-gotówką w przypadku odbioru towaru przez klienta własnym staraniem i na własny koszt w siedzibie firmy GTMT sp z o.o.

-gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika.

5.3. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.

5.4.W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie o którym mowa w §5 pkt.5.3 Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 492 Kodeksu Cywilnego. Sprzedawca może żądać od Klienta nie tylko zwrotu dostarczonego Towaru ale również na zasadach ogólnych naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania.

5.5.Zobowiązania Klienta wynikających z umowy sprzedaży Towarów utrzymują się do momentu uiszczenia całości należności za Towar oraz Kosztów dostarczenia Towaru.

 

§ 6. Dostawa
6.1  Dostawy realizowane są zgodnie z wyborem klienta przez firmy kurierskie proponowane na stronie www.hurtownia.gtmt.pl

6.2 Sprzedawca realizuje dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6.3 Towary dostępne w magazynie wysyłane są w ciągu 3 dni roboczych, natomiast Towary dostarczane na zamówienie dostarczane są z dłuższym terminem realizacji przesyłki określonym indywidualnie przy zamówieniu.

6.4 W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

6.5  W wypadku gdy Sprzedawca nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia zamówionych przez Klienta produktów, Sprzedawca może zrealizować świadczenie zastępcze, odpowiadające jakości, przeznaczeniu oraz cenie jaką wybrał Klient, informując zarazem Klienta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedającego. W takim wypadku Klient ma prawo odstąpić od umowy w sposób i na zasadach określonych w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). Zwrot rzeczy następuje wówczas na koszt Sprzedającego.

6.6  W przypadku dostarczenia przesyłki kurierem, jej odbiór wymaga pisemnego pokwitowania. Z chwilą wydania towaru Klientowi, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

6.7  W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń sprzętu mogących mieć związek z dostawą, w celu usprawnienia procedury reklamacyjnej, Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu   i zgłoszenie w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki pisemnie pod adresem : 43-300 Bielsko- Biała, ul. Bohaterów Warszawy 5.

6.8 W razie wystąpienia  jakichkolwiek ubytków lub uszkodzeń Towaru niedających się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze sprzętu mogących mieć związek z dostawą, pomimo braku uszkodzeń opakowania zewnętrznego (uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki, braki ilościowe, niekompletność przesyłki itd.), Klient jest zobowiązany do niezwłocznego ich zgłoszenia, najpóźniej do 24 godzin od daty otrzymania przesyłki pisemnie pod adresem 43-300 Bielsko-Biała, Bohaterów Warszawy 5

§ 7. Reklamacje

7.1  Każdemu Klientowi, który dokonał zakupu (rejestracja w bazie danych) przysługuje prawo do reklamacji.
Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku, gdy w otrzymanym towarze stwierdzi:

a)       Niezgodności towaru z umową

b)       Wady fabryczne

c)       Uszkodzenia mechaniczne powstałe w czasie transportu

7.2  Zgłoszenie reklamacji Towarów powinno zostać:
a) przesłane pisemnie na adres Sprzedawcy:43300 Bielsko-Biała, Bohaterów Warszawy 5
b) przesłane drogą elektroniczną poprzez rejestrację w systemie on line na adres: https://hurtownia.gtmt.pl/pl/i/Gwarancja/12
W celu identyfikacji kupującego w systemie danych Sprzedającego wskazane jest wypełnienie formularza zgłoszenia reklamacyjnego "Zgłoszenie RMA". Po wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie: https://hurtownia.gtmt.pl/pl/i/Gwarancja/12  zostanie nadany numer reklamacji (numer RMA).Na stronie serwisu pojawi się protokół przyjęcia sprzętu, protokół odbioru sprzętu oraz informacje o przebiegu naprawy.

7.3  Wygenerowany przez system numer zgłoszenia serwisowego RMA ważny jest przez 3 dni od daty jego przydzielenia. Wysyłka towaru reklamacyjnego po upływie wskazanego terminu może spowodować utrudnienia i opóźnić rozpatrzenie sprawy reklamacyjnej.

7.4  Reklamowany towar należy dostarczyć niezwłocznie, najpóźniej w terminie 3 dni od daty zgłoszenia reklamacyjnego, na wskazany przez Sprzedawcę adres. Towar powinien być wyraźnie oznaczony ,zabezpieczony , zawierać oryginalne opakowanie (wraz ze wszystkimi elementami dostarczonymi Klientowi, w szczególności dokumentacją, sterownikami, kablami) umożliwiające bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu.

7.5 W przypadku, gdy w toku analizy zasadności reklamacji i oględzin wadliwego towaru lub jego części GTMT sp. z o.o. stwierdzi, iż naruszono warunki udzielonej Gwarancji, w szczególności towar lub jego części zostały zmodyfikowane w zakresie właściwości fizycznych lub prawnych, GTMT sp. z o.o poinformuje o tym Klienta, zwracając Klientowi wadliwy towar na jego koszt i ryzyko, a Klient zobowiązany jest do pokrycia poniesionych przez GTMT sp. z o.o kosztów.

7.6 Reklamowany sprzęt należy odebrać w terminie 14 dni od powiadomienia Klienta o zakończeniu procedur serwisowych. Jeżeli sprzęt nie zostanie odebrany w w/w terminie Sprzedający wezwie pisemnie Klienta do odbioru sprzętu w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Sprzedający jest uprawniony do naliczania opłat z tytułu bezumownego przechowywania sprzętu zgodnie z cennikiem.

7.7 Sprzedawca nie ma obowiązku dostarczenia Klientowi zastępczego towaru na czas trwania procedury reklamacyjnej.

7.8 Niniejszym informujemy, iż naprawa sprzętu elektronicznego wiąże się z istotnym ryzykiem utraty danych zawartych w jego pamięci. W związku z tym rekomendowane jest sporządzenie kopii zapasowej wszystkich danych zawartych w pamięci. Odsyłany sprzęt powinien być w stanie niezmienionym, przywrócony do ustawień fabrycznych. W przypadku otrzymania sprzętu w stanie zmienionym, w szczególności zablokowanego indywidualnym hasłem użytkownika, reklamacje nie będą uwzględniane. W indywidualnych przypadkach możliwe są płatne działania serwisowe polegające na przywróceniu sprzętu do ustawień fabrycznych, po wcześniejszym uzyskaniu indywidualnych haseł zabezpieczających Klienta (niezalecane). Działania takie odbywają się na wyłączne ryzyko Klienta związane z udostępnieniem indywidualnych haseł oraz na koszt Klienta zgodnie z cennikiem.

7.9 Towary sprzedawane przez Sprzedawcę oznaczone jako outlet są wolne od wad i posiadają gwarancję sprzedawcy. W takim przypadku towar jest odsyłany do producenta bądź do dystrybutora (na koszt sprzedawcy). Reklamacja w przypadku producenta zagranicznego może trwać do 8 tygodni. Okres gwarancji naliczany jest od dnia zakupu. Dostarczenie produktu do serwisu musi nastąpić w ciągu 30/90/180/330/360 dni od dnia dokonania zakupu (okres gwarancji zależy od oferty zakupu i poświadczony jest na dokumencie gwarancyjnym). Przesłanie produktu w późniejszym terminie powoduje traktowanie jej jako pogwarancyjnej. Gwarancja udzielana jest osobie dokonującej zakupu. W przypadku kiedy wartość naprawy przewyższa wartość sprzętu dopuszczalna jest w niektórych przypadkach wymiana sprzętu na sprzęt technicznie sprawny o podobnej wartości rynkowej oraz podobnych parametrach.

7.10 W przypadku rynku wtórnego produktów określonych mianem: używany, powystawowy, ekspozycyjny, preowned, refurbished, odnowiony obowiązują warunki gwarancji ograniczonej serwisowej na naprawę. Zwracamy uwagę na fakt, iż produkty używane, refurbished, odnawiane są sprzedawane po znacznie obniżonej cenie. Należy też się liczyć z naturalnym zużyciem części. Ujawnione w okresie gwarancji usterki są usuwane bezpłatnie przez serwis krajowy, przy udziale konsumenta na wymianę części na nowe (towar używany). W przypadku kiedy wartość naprawy przewyższa wartość sprzętu dopuszczalna jest w niektórych przypadkach wymiana sprzętu na sprzęt technicznie sprawny o podobnej wartości rynkowej oraz podobnych parametrach. W przypadku wymiany sprzętu udziela się na niego gwarancji 90 lub 180 dniowej.

7.11 Gwarancji nie podlegają wady wynikłe z: użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem, naturalnego zużywania się części, systemów operacyjnych, celowego uszkodzenia, braku konserwacji, uszkodzenia mechanicznego, zalania, zapylenia, uszkodzenia wyświetlacza, uderzenia, ingerencji w oprogramowanie, uszkodzenia baterii, słuchawek, ładowarki, ingerencji w naprawę w innym serwisie, używania produktu z innym produktem niezgodnym z jego specyfikacją, obiektywnych różnic wynikających ze specyfikacji telefonu w kraju przeznaczenia a użytkowania.

7.12 Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Udziela się rękojmi ograniczonej do 1 roku dla towarów outlet, powystawowe, po zwrocie, używane, odnawiane.

7.13  W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży. Dotyczy to również rynku wtórnego produktów oznaczonych: outlet, powystawowe, odnowione, preowned, używane refurbished sprzedawanych po obniżonej cenie.

7.14  Sprzęt przesłany do naprawy jest przechowywany przez okres 3 miesięcy. W przypadku nieodebrania przesyłki po upływie tego terminu zostanie ona oddana do utylizacji. Opłata za magazynowanie sprzętu w wysokości 25 zł / dzień liczona jest od 7 dnia od momentu poinformowania klienta o gotowości odbioru lub w przypadku braku decyzji klienta o naprawie (patrz wykluczenia).

§ 8. Odstąpienie do umowy zawartej na odległość

8.1  Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny.

8.2 Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się do chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia objęcia towaru w posiadania przez Konsumenta, lub wyznaczona przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik.

8.3 Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając stosowne oświadczenie na piśmie przesyłając je na adres Sprzedawcy , za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy . Stosowne oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na stronie internetowej sklepu pod adresem https://hurtownia.gtmt.pl/pl/i/Odstapienie-lub-szybka-wymiana/14

8.4 W przypadku odstąpienia od umowy (zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa) jest ona uważana za niezawartą.

8.5 Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

8.6  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

8.7 Konsument ma obowiązek niezwłocznie zwrócić towar Sprzedawcy, jednk nie później niż w terminie 14 dni od dnia , w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu. Zwrot następuje za pisemnym odbiorem Towaru przez Sprzedawcę.

8.8 W wypadku odstąpienia od umowy Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towarów.

8.9 Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę

8.10 Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobów zapłaty, jakiego użył Konsument , chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8.11 Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.12 Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku umowy, w której Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

8.13 Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży przez Konsumenta jest wyłączone w odniesieniu do umowy o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

8.14 Klient niebędący Konsumentem nie może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, może natomiast odmówić przyjęcia towaru w przypadku, gdy otrzymany towar nie jest zgodny ze złożonym zamówieniem.

§ 9.Ochrona danych osobowych

9.1 Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest:GTMT sp. z o.o. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie pod wskazanym adresem 43-300 Bielsko-Biała, Bohaterów Warszawy 5/34  lub na email: rodo@gtmt.pl

9.2 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pod wskazanym adresem lub email: rodo@gtmt.pl

9.3 Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane są ręcznie oraz automatycznie na podstawie art. 6 ust. RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

9.4 W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora:

- dostępu, sprostowania, usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

- ograniczenia, przenoszenia i sprzeciwu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

- oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego

9.5 Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami

9.6 Pełny regulamin polityki prywatności znajduje się https://hurtownia.gtmt.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/3


§ 10.Postanowienia końcowe

10.1. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej https://hurtownia.gtmt.pl/pl/i/Regulamin/2

10.2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.

10.3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maj 2018 roku.

10.4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.

10.5. Każdorazowe zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej z zastrzeżeniem, że transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie tych zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych. Klient posiadający konto w Sklepie Internetowym zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu za pomocą korespondencji email zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu Użytkownik dokonuje akceptacji zmiany regulaminu poprzez kliknięcie (potwierdzenie) komunikatu na stronie logowania.

10.6. Umowy ze Sprzedawcą zawierane są w języku polskim.

10.7. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.

10.8. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

10.9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obwiązującego prawa polskiego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl